Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco- chłodzącego) w budynku świetlicy w miejscowości Lipienica Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę o wartości mniejszej niż 30.000. EURO na obsługę telefoniczną łączy należących do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do określenia wartości na roboty budowlane – wynikające z opracowanych audytów energetycznych dla n/w budynków: Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Zapytanie ofertowe: Zakup środków chemicznych do sprzątania hali basenowej, szatni oraz pozostałych pomieszczeń Centrum Rekreacji i Sportu- PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Gmina Kowalewo Pomorskie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Rozbudowa Skate Parku” Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie (nie stosuje się ustawy Pzp) Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych: Część 1 – dla dzieci autystycznych (umowa zlecenie, rachunek); Część 2 – dla osób dorosłych autystycznych i ze schizofrenią paranoidalną w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie (umowa zlecenie, rachunek) Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup i dostawa wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Mlewie Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Zapytanie ofertowe: Opracowanie studium wykonalności dla projektów pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” , „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, „Termomodernizacja budynku techniczno- socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Wykonanie usługi polegającej na obsłudze serwisowej i konserwacyjnej: kotłowni gazowej, pomp ciepła typu powietrze-woda Daikin, centrali odzysku ciepła ze ścieków zlokalizowanych w budynku pływalni Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5” Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Remont przepustu drogowego w miejscowości Pruska Łąka działka nr 174/1 obręb Pruska Łąka Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2016/2017 r. – GKiM.271.37.2016 Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki. Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2016/2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły