Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Zapytanie o cenę: Gmina Kowalewo Pomorskie występuje z zapytaniem o cenę wykonania usługi: podział działki nr geod. 26/2, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XV/159/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2008r. – zgodnie z załącznikiem graficznym Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: „Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie oraz sporządzenia raportu z podjętych działań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: „Wymiana 6 sztuk drzwi wewnętrznych o profilu aluminiowym wraz z obróbkami i uzupełnieniem glazury w szatniach na Centrum Rekreacji i Sportu Pływalnia ul. Jana Pawła II 2a w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2018/2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 30.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zapytanie ofertowe: usługa rejestracji obrazu i dźwięku z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zapytanie ofertowe Demontaż istniejących kotłów gazowych, zakup i dostawa dwufunkcyjnych, kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy min. 24kW wraz z ich montażem i uruchomieniem w 8 lokalach znajdujących się w budynku socjalnym należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą hydraulicznych nożyc do cięcia RSU2000-107+ dla jednostki OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: wyposażenie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem edukacyjnym w PSZOK w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sadzonek drzew , krzewów i bylin, które zostaną wykorzystane do realizacji zadania pn: „ Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zaproszenie do składania ofert: Montaż i wymiana elementów przyłącza wodociągowego i instalacji sanitarnej na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia Szczegóły