Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Zaproszenie do składania ofert: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych – ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zaproszenie do składania ofert: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zaproszenie do składania ofert: dostawa roślin, kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat, donic i dywanów kwiatowych wg wykazu. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u trojga dorosłych i trojga dzieci Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Zapytanie o cenę: Gmina Kowalewo Pomorskie występuje z zapytaniem o cenę wykonania usługi: podział działki nr geod. 26/2, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XV/159/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2008r. – zgodnie z załącznikiem graficznym Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: „Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie oraz sporządzenia raportu z podjętych działań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: „Wymiana 6 sztuk drzwi wewnętrznych o profilu aluminiowym wraz z obróbkami i uzupełnieniem glazury w szatniach na Centrum Rekreacji i Sportu Pływalnia ul. Jana Pawła II 2a w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2018/2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 30.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zapytanie ofertowe: usługa rejestracji obrazu i dźwięku z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły