Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem przystosowanej do współpracy z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych tj. pługiem dwulemieszowym, posypywarką soli i piasku Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2017/2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu warstwy gruntującej z kleju na bazie żywicy poliuretanowej o pow. 613,11m2, nawierzchni poliuretanowej EPDM naniesionej metodą natrysku w kolorze czerwonym o pow. 613,10m 2 ,malowanie linii wyznaczających pola gry 15 m 2 na Centrum Rekreacji i Sportu – Orlik ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie ofertowe na wymianę okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie “ Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zapytanie ofertowe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych autystycznych Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci  wodociągowej w miejscowości Mariany do dz. nr 344/1 i 344/2 gmina Kowalewo Pomorskie” Wydatek w ramach zadania: Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w miejscowości Mariany Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacji centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOWALEWO POMORSKIE Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Wykonanie usługi polegającej na obsłudze serwisowej w zakresie przeglądów instalacji technologii basenowej wraz z wymianą koniecznych elementów eksploatacyjnych podlegających okresowemu zużyciu oraz wykonaniu koniecznych prac dodatkowych w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nazwa zamówienie publicznego: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadania: 1. Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu. 2. Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej. z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych autystycznych Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Zapytanie ofertowe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania projektu ”Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły