Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Działkowej, Odrodzenia, Strażackiej oraz Placu Wolności w Kowalewie Pomorskim, realizacja inwestycji na działkach nr geodez. 178, 91, 6, 173, 160/2, 175, 177/1 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.01.2018 r.: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOWALEWA POMORSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Komunikat: W związku z rozpoczęciem prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniwice) informujemy o możliwości złożenia uwag dotyczących stanu klimatu akustycznego w pobliżu Autostrady A1 Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Kowalewo Wind Sp. z o.o., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej o napięciu 110 kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 10/3, 11/3, 7/1, 18/1, 22/1, 23/1, 33, 38, 292, 39, 44, 49, 46, 50, 51, 145/1, 165, 166 obręb ewidencyjny Sierakowo oraz na działkach o nr geod. 323, 317, 318, 319/2 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie z dnia 21.11.2017 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2, gmina Kowalewo Pomorskie – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 344/1, 344/2, 367 i 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych, realizacja inwestycji na działkach nr geodez. 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe’’ realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 131 i 132 położonych w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 267/8, 267/9, 267/10, 267/11, 267/12, 267/13, 267/14, 267/15, 267/16, 267/17, 267/18, 267/19, 267/20, 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie’’ Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej o napięciu 110kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 10/3, 11/3, 7/1, 18/1, 22/1, 23/1, 33, 38, 292, 39, 44, 49, 46, 50, 51, 145/1, 165 i 166 obr. ewid. Sierakowo oraz na działkach o nr geod. 323, 317, 318 i 319/2 obr. ewid Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2, gmina Kowalewo Pomorskie’’ realizacja inwestycji na działkach nr geod. 344/1, 344/2, 357 i 367, położonych w obrębie ewidencyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie: … wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe’’ realizacja inwestycji na działce nr ewidencyjny 34 położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Obwieszczenie: … wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola’’ realizacja inwestycji na działce nr ewid. 255/3 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Elzanowo – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 133/1, 151, 128, 137/3, 138/16, 138/15, 138/14, 138/13, 138/12, 138/11, 138/10 i 138/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Elzanowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola’’ na działce o nr geodez. 255/3, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Elzanowo, na działkach nr geodez. 138/16, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13 138/14 i 138/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Elzanowo Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły