Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2019 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową SN, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 23/2, 22/9, 23/1, 22/1, 35, 37/3, 36, 101, 110, 112/15 i 112/16, obr. ewid. Pruska Łąka Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Sierakowie – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 48, 49, 145/1, 162/3, 162/6, 162/7 w m. Sierakowo, obręb ewidencyjny Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Sierakowie, gm. Kowalewo Pomorskie, z powodu zmiany wniosku z dnia 06.11.2018r. w zakresie zmiany obszaru na którym będzie realizowana inwestycja, tj. realizacja inwestycji nastąpi na działkach nr geod. 48, 49, 145/1, 162/3, 162/6 i 162/7, obr. ewid. Sierakowo Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie wiaty magazynowej na budynek usługowohandlowy na działce o nr ewid. 317, położonej w obrębie ewidencyjnym 04 miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Sierakowie, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 48, 49, 145/1, 162/3, 162/5, 162/6 i 162/7, obr. ewid. Sierakowo Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 OBWIESZCZENIE: wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN dla zasilania w energię działek nr geod. 226/21, 226/22, 226/23 oraz 226/24 w m. Zapluskowęsy, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 226/8, 226/14, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24, obr. ewid. Frydrychowo Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN dla zasilania działek nr geod. 226/21, 226/22, 226/23 oraz 226/24, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 226/8, 226/14, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24, obr. ewid. Frydrychowo Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 49, obręb ewidencyjny Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 OGŁOSZENIE: zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo) Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie z dnia 23.04.2018 r. … na wniosek ECS Electronic Control Systems, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na części działki o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie wszczęte na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie: zawiadamia się, ze na wniosek Usługi Projektowanie ELTOMES Tomasz Górski wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Pruska Łąka – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 13/8, 28/6, 11/9, 12/2 obręb ewidencyjny Pruska Łąka gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 OGŁOSZENIE BURMISTRZA: informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie – uchwała Nr XXX/270/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicach Działkowej, Odrodzenia, Strażackiej oraz Plac Wolności w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 178, 91, 6, 173, 160/2, 175, 177/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek P4 sp. z o.o. z Warszawy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr godez. 49, położonej w obr. ew. Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Usługi-Projektowanie ELTOMES Tomasz Górski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych oraz przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia 0.4 kV, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 13/8, 28/6, 11/9 i 12/2 położonych w obrębie ewid. Pruska Łąka Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Działkowej, Odrodzenia, Strażackiej oraz Placu Wolności w Kowalewie Pomorskim, realizacja inwestycji na działkach nr geodez. 178, 91, 6, 173, 160/2, 175, 177/1 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.01.2018 r.: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły