Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2020 Obwieszczenie: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN na działkach nr geod. 108/14, 108/15, 106, 109/2, obręb ewidencyjny Pruska Łąka Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową SN na działkach nr geod. 108/14, 108/15, 106, 109/2, obręb ewidencyjny Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części strychu na funkcję mieszkalną w istniejącym budynku wielorodzinnym na działce o nr ewid. 38/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 125 PE wraz z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych o numerach adresowych 15, 16, 16A, 17 i 19 w Szychowie Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. dot. wniesionych odwołań od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 9/2019 wydanej w dniu 3 października 2019 r., znak: WIR.V.7820.37.2018.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554″ Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Kowalewo wraz z liniami kablowymi SN ze słupami i nN oraz infrastrukturą towarzyszącą: instalacje kanalizacji deszczowej z drenażem, kanały kablowe, instalacja teletechniczna, odgromowa, uziemiająca oświetlenia zewnętrznego, drogi wewnętrzne chodniki, wiata p.poż., ogrodzenie wraz z przebudową budynku rozdzielni SN – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji eletroenergetycznej 110/15 kV GPZ Kowalewo wraz z liniami kablowymi SN ze słupami i nN oraz infrastrukturą towarzyszącą: instalacje kanalizacji deszczowej z drenażem, kanały kablowe, instalacja teletechniczna, odgromowa, uziemiająca, oświetlenia zewnętrznego, drogi wewnętrzne, chodniki, wiata p.poż, ogrodzenie wraz z przebudową budynku rozdzielni SN – z powodu korekty wniosku z dnia 05.09.2019 r. w zakresie zmiany zakresu inwestycji – realizacja inwestycji na działce nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji eletroenergetycznej 110/15 kV GPZ Kowalewo wraz z liniami kablowymi SN ze słupami i nN oraz infrastrukturą towarzyszącą: instalacje kanalizacji deszczowej z drenażem, kanały kablowe, instalacja teletechniczna, odgromowa, uziemiająca, oświetlenia zewnętrznego, drogi wewnętrzne, chodniki, wiata p.poż, ogrodzenie – realizacja inwestycji na działce nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 101/4, 59/3, 58, 57/4, 53, 52, 46, 45/1, 45/2, 44, 43/2, 43/1, 34, 30/2, 16, 212/3, 47, 48, 50 i 18 obręb ewidencyjny Chełmonie Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 150/1, 151, 152/1 obręb ewidencyjny Szychowo, gm. Kowalewo Pomorskie, oraz na działkach o nr geod. 97, 207, 208/10 obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 108 obręb ewidencyjny Chełmonie Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Obwieszczenie: … na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV GPZ Kowalewo-Chełmonie – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 234, 233, 241, obręb ewidencyjny 02 miasta Kowalewo Pomorskie oraz 8/4, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie: … na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowych linii elektroenergetycznych ze słupami SN-15 kV – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie: … na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV – realizacja inwestycji na działce nr geod. 15/10, obręb ewidencyjny Lipienica, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie: … na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV – realizacja inwestycji na działce nr geod. 99, obręb ewidencyjny Chełmonie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie: … na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 177/1, 177/2, 252 oraz 268/1, obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie: … na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 128/17 obręb ewidencyjny Szychowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowych linii elektroenergetycznych ze słupami SN 15kV, realizacja inwestycji na działce nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej budynki mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Szewa – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 39/6, 39/9 i 5241/8, obręb ewidencyjny Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły