Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 15/10, obręb ewidencyjny Lipienica Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 99, obręb ewidencyjny Chełmonie Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo – Chełmonie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 177/1, 177/2, 252 oraz 268/1, obręb ewidencyjny Bielsk Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 57/4, obręb ewidencyjny Bielsk Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo – Chełmonie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 150/1, 151, 152/1, obręb ewidencyjny Szychowo, gm. Kowalewo Pomorskie oraz na działkach nr geod. 97, 207, 208/10, obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo – Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 108, obręb ewidencyjny Chełmonie Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo – Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 128/17, obręb ewidencyjny Szychowo Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne w miejscowości Szewa, działki nr 39/6, 39/9 i 5241/8 obręb ewidencyjny Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Obwieszczenie: Wszczęto postępowanie na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci eletroenergetycznej kablowej SN-15kV w m. Wielkie Rychnowo, Mlewiec, Nowy Dwór, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 16/3 i 19 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, o nr geod. 42, 62 i 40/3 obręb ewidencyjny Mlewiec, o nr geod. 87/2, 77, 69, 213, 212, 31 oraz 23/2 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Obwieszczenie z dnia 24.05.2019 r.: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo – realizacja inwestycji na działce o nr ewid.: 319/2 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4kV wraz z budową linii kablowej SN-15kV oraz budową linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 134/8 w miejscowości Sierakowo – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid.: 120/1, 121, 122/2, 134/9, 134/8, 134/7 obręb ewidencyjny Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15KV Kowalewo Pomorskie – Chełmża oraz odgałęzienia w kierunku stacji Rychnowo 14 CONKRET – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid.: 124/4, 111/1, 124/2, 111/2, 110, 169/1, 134, 222/6, 221, 144, 203, 232, 241/2, 243/5, 219/3 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0.4kV wraz z budową linii kablowej SN-15kV oraz budową linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 134/8 w miejscowości Sierakowo, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 120/1, 121, 122/2, 134/9, 134/8 i 134/7 położonych w obrębie ewid. Sierakowo Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii kablowych SN, złącza kablowego SN i wprowadzenia istniejących linii kablowych SN do projektowanego złącza kablowego SN, przestawienie istniejącego słupa w linii napowietrznej SN – dla zasilania zakładu produkcyjnego CONKRET Z.R. Trejderowscy w m. Wielkie Rychnowo – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid.: 319/2, 319/3, 323, 317, 324 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, o numerach ewid.: 47, 51/1, 35, 188, 228 obręb ewidencyjny 02 miasta Kowalewo Pomorskie, o numerach ewid.: 116, 115, 114, 113/1, 101, 113/2, 95 obręb ewidencyjny Szychowo, o numerach ewid.: 356, 357, 339/3 obręb ewidencyjny Mariany, o numerach ewid.: 221, 243/5 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid.: 23/2, 22/9, 23/1, 22/1, 35, 37/3, 36, 101, 110, 112/15, 112/16 obręb ewidencyjny Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 OGŁOSZENIE: zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 21 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Obwieszczenie: wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linie kablową SN – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 104/13 obręb ewidencyjny Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Obwieszczenie dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV Kowalewo – Chełmża oraz odgałęzienia w kierunku stacji Rychnowo 14 CONKRET, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 124/1, 111/1, 124/2, 111/2, 110, 169/1, 134, 222/6, 221, 144, 203, 232, 241/2, 243/5 i 219/3 położonych w obrębie ewid. Wielkie Rychnowo Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Obwieszczenie: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych SN, złącza kablowego SN i wprowadzenia istniejących linii kablowych SN do projektowanego złącza kablowego SN, przestawienie istniejącego słupa w linii napowietrznej SN – dla zasilania zakładu produkcyjnego CONKRET Z.R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działkach: nr geod. 319/2, 319/3, 323, 317 i 324 obr. ewid. Zapluskowęsy; nr geod. 47, 51/1, 35, 188 i 228, 02 obr. ewid. miasta Kowalewo Pomorskie; nr geod. 116, 115, 114, 113/1, 101, 113/2 i 95 obr. ewid. Szychowo; nr geod. 356, 357 i 339/3 obr. ewid. Mariany oraz nr geod. 221 i 243/5 obr. ewid. Wielkie Rychnowo Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową SN, realizacja inwestycji na działce nr geod. 104/13, obr. ewid. Wielka Łąka Szczegóły