Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2018 OBWIESZCZENIE: wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN dla zasilania w energię działek nr geod. 226/21, 226/22, 226/23 oraz 226/24 w m. Zapluskowęsy, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 226/8, 226/14, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24, obr. ewid. Frydrychowo Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN dla zasilania działek nr geod. 226/21, 226/22, 226/23 oraz 226/24, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 226/8, 226/14, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24, obr. ewid. Frydrychowo Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 49, obręb ewidencyjny Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 OGŁOSZENIE: zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo) Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie z dnia 23.04.2018 r. … na wniosek ECS Electronic Control Systems, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na części działki o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie wszczęte na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie: zawiadamia się, ze na wniosek Usługi Projektowanie ELTOMES Tomasz Górski wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Pruska Łąka – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 13/8, 28/6, 11/9, 12/2 obręb ewidencyjny Pruska Łąka gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 OGŁOSZENIE BURMISTRZA: informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie – uchwała Nr XXX/270/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicach Działkowej, Odrodzenia, Strażackiej oraz Plac Wolności w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 178, 91, 6, 173, 160/2, 175, 177/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek P4 sp. z o.o. z Warszawy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr godez. 49, położonej w obr. ew. Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Usługi-Projektowanie ELTOMES Tomasz Górski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych oraz przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia 0.4 kV, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 13/8, 28/6, 11/9 i 12/2 położonych w obrębie ewid. Pruska Łąka Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Działkowej, Odrodzenia, Strażackiej oraz Placu Wolności w Kowalewie Pomorskim, realizacja inwestycji na działkach nr geodez. 178, 91, 6, 173, 160/2, 175, 177/1 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.01.2018 r.: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOWALEWA POMORSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Komunikat: W związku z rozpoczęciem prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniwice) informujemy o możliwości złożenia uwag dotyczących stanu klimatu akustycznego w pobliżu Autostrady A1 Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Kowalewo Wind Sp. z o.o., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej o napięciu 110 kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 10/3, 11/3, 7/1, 18/1, 22/1, 23/1, 33, 38, 292, 39, 44, 49, 46, 50, 51, 145/1, 165, 166 obręb ewidencyjny Sierakowo oraz na działkach o nr geod. 323, 317, 318, 319/2 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie z dnia 21.11.2017 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2, gmina Kowalewo Pomorskie – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 344/1, 344/2, 367 i 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły