Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2021 Ogłoszenie Burmistrza Kowalewa Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, pełnomocnik p. Agnieszka Bajerowska, Zajezierze 2, 88-140 Gniewkowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia 125 PE z przyłączami 63 PE do budynków jednorodzinnych przy ulicy Drzymały w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 35, 188, 220/1, 223, 224, 228, 237, 274 oraz 283/2, położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z/s ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik PSBUD Piotr Świrzyński, Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 267/20 oraz 267/17 położonych w obrębie ewidencyjnych Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.06.2021 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, pełnomocnik Pan Mateusz Maciejewski, ul. Glinki 93/18, 85-861 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej – gazociągu niskiego ciśnienia 160 PE i 125 PE – realizacja na działkach o nr geod. 259 oraz 306, obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z/s ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik PSBUD Piotr Świrzyński, Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 267/20 oraz 267/17 położonych w obrębie ewidencyjnych Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Pawła Thiem, ESPRO Sp. z o.o., ul. Równinna 13b, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 193/6, 196, 186, 200, 193/2, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43, 193/42, 193/41, 193/40, 193/39, 193/38, 193/37, 193/36, 193/35, 193/34, 193/33, 193/32, 193/31, 193/30, 193/29, 193/25, 193/24, 193/23, 193/19, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14, 193/13, 193/12, 193/11, 193/10, 193/9, 193/8, 193/7, 184 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103 w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 196, 197, 122, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Obwieszczenie: w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 301/11 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że decyzja dotycząca ustalenia warunków zabudowy w przedmiotowej sprawie została wydana Szczegóły
Artykuł 16.04.2021 Obwieszczenie z dn. 13.04.2021 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 193/6, 196, 186, 200, 193/2, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43, 193/42, 193/41, 193/40, 193/39, 193/38, 193/37, 193/36, 193/35, 193/34, 193/33, 193/32, 193/31, 193/30, 193/29, 193/25, 193/24, 193/23, 193/19, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14, 193/13, 193/12, 193/11, 193/10, 193/9, 193/8, 193/7, 184 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101, 87-100 Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami indywidualnymi i kablami je zasilającymi w rejonie ulicy Główny Dworzec i Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 1, 2/1, 2/4, 2/5, 4, 5, 16/1, 16/2, 18, 3, 19, 21 oraz 32 położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Obwieszczenie (dot. postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 301/11 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą) – Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103 w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 196, 197, 122, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w m. Borówno – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie (Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie (Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Szczegóły
Artykuł 23.03.2021 Obwieszczenie z dnia 22.03.2021 r. – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Pawła Thiem, ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4KV w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 364/23, 364/22, 364/21, 364/20, 364/19, 364/18, 364/17, 364/16, 364/15, 364/14, 364/13, 364/12, 364/11, 364/10, 364/9, 364/6, 260 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy oraz na działkach o numerach ewid. 226/23, 226/20, 226/19, 226/18, 226/14, 226/13, 226/10, 226/8 obręb ewidencyjny Frydrychowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami indywidualnymi i kablami je zasilającymi w rejonie ulicy Główny Dworzec i Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 1, 2/1, 2/4, 2/5, 4, 5, 16/1, 16/2, 18, 3, 19, 21 oraz 32 położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Obwieszczenie z dnia 04.02.2021 r.: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Rafała Drygalskiego, ul. Sieradzka 29, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie dwóch złączy kablowych SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 319/2, 316 oraz 304, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.02.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych – jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 364/23, 364/22, 364/21, 364/20, 364/19, 364/18, 364/17, 364/16, 364/15, 364/14, 364/13, 364/12, 364/11, 364/10, 364/9, 364/6, 260 w obrębie ewidencyjnym Zapluskowęsy oraz na działkach nr geod. 226/23, 226/20, 226/19, 226/18, 226/14, 226/13, 226/10, 226/8 w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych – jednorodzinnych w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 193/6, 196, 186, 200, 193/2, 184, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43, 193/42, 193/41, 193/40, 193/39, 193/38, 193/37, 193/36, 193/35, 193/34, 193/33, 193/32, 193/31, 193/30, 193/29, 193/25, 193/24, 193/23, 193/19, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14, 193/13, 193/12, 193/11, 193/10, 193/9, 193/8, 193/7, obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie oraz na działce nr geod. 20/2, obręb ewidencyjny Kamionki Małe, gm. Łysomice Szczegóły