Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2019 Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.16.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Zawiadomienie: … w dniu 22.10.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.24.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 04.10.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: że w dniu 30.09.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.15.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,10 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 311 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Protokół kontroli: Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Obwieszczenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowaniu programów ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.20.2019zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 z dnia 10.12.2018r., zmienioną ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2019 z dnia 19.04.2019r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 8 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej CHEŁMONIE o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 167 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 05.08.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.8.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie gospodarstwa rolnego o budynek inwentarski przeznaczony do hodowli bydła z niezbędną infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 4/1 w miejscowości Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.07.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Hali Produkcyjno-Magazynowej Zakładu Wyrobów Higienicznych IVB z częścią biurowo-socjalną dz. Nr. 295 obręb Frydrychowo” Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.07.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.10.2019 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo” Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko -Pomorskiego uchwały Nr VIIl/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwały antysmogowej”), oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „ Eksploatacja złoża piasków i żwirów, na działkach nr ew. 200 i 201/3 w miejscowości Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej NAPOLE III o mocy do 0,9 MW i powierzchni do 1,9 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. , na działce nr 83 położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Napole, gmina Kowalewo Pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, gat. Wierzba pospolita i 6 szt. drzew na pniu gat. Olsza szara rosnących na działce o nr geod. 188, obręb ew. Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. Topola kanadyjska rosnącego na działce o nr geod. 67/19, obręb ew. Frydrychowo Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się projektem dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zawiadomienie: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2019zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 z dnia 10.12.2018r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły