Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.07.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub – Dobrzyń – Kikół w km 7+700 do km 17+350″ Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Obwieszczenie dotyczące ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 18 obręb Mlewo w miejscowości Mlewo” Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.06.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.2.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo-Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42 mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.23.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 110148C, 110149C, 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.22.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, Gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. w imieniu której na mocy pełnomocnictwa z dnia 24.11.2016 r. , znak Or.077.111.2016 działa Aleksandra Jaczun–Dorau reprezentująca Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau , z siedzibą przy ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń , w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pn: „ Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowes” na działkach nr geodez. 9, 17, 16, 8, 5 położonych w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. , oraz na działkach nr geodez. 148, 144, 141, 260, 257, 256, 249/4, 240 położonych w obrębie ewidencyjnym Zapluskowesy gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Obwieszczenie o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” Szczegóły