Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.11.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej NAPOLE II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,20 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 83 położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Napole, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „TUR” w Toruniu, daty: 03.11.2018-23.02.2019) Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu, daty: 03.11.2018-09.02.2018) Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „BAŻANT”, daty: 3.11.2018-23.02.2019) Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” , daty: 28.10.2018 – 15.12.2018) Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 OGŁOSZENIE Burmistrza Kowalewa Pomorskiego: informuję o przyjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim uchwały Nr XXXVII/315/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.6.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 37 ( obręb 0005) w miejscowości Elzanowo, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.8.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2018 z dnia 08.06.2018r. umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.5.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Ekologicznej produkcji płatków i regranulatów z odpadów z tworzyw sztucznych HDPE, PP i LDPE” Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 OBWIESZCZENIE: … wydano postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo na odcinku od km 0+000 do km 3+830, długość 3,830 km z dnia 27 lipca 2018 r., znak: WOŚ.6220.21.8.2017 Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy –Mlewo –Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo –Sierakowo –Kowalewo Pomorskie –Golub-Dobrzyń –Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Obwieszczenie: została wydana decyzja znak OŚRiEG.6220.4.2018 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów … Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 1 Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 1 Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2018r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie informuje o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie (dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo) Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.11.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.20.2016 Stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego MLEWO IV zlokalizowanego w miejscowości Mlewo na działce ew. nr 14/5 gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawskopomorskie” Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.09.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2017 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie baterii silosów magazynowych” Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń – Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenie Starosty Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Szczegóły