Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo” Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Budowa w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca , w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zawiadomienie: dnia 18.12.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.13.2019 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie zakładu produkcyjnego „Gold-Drew”, zlokalizowanego pod adresem 87-400 Golub-Dobrzyń Kiełpiny 5, działki ewid. Nr 59/1, 59/3, 59/5, 59/6 w obrębie nr 6 Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Obwieszczenie SKO-60-32/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,10 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 311 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Obwieszczenie SKO-60-33/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 03.12.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2018 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasków iżwirów, na działkach nr ew. 200 i 201/3 w miejscowości Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.16.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Zawiadomienie: … w dniu 22.10.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.24.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 04.10.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: że w dniu 30.09.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.15.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,10 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 311 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Protokół kontroli: Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Obwieszczenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowaniu programów ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.20.2019zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 z dnia 10.12.2018r., zmienioną ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2019 z dnia 19.04.2019r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 8 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej CHEŁMONIE o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 167 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły