Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 22.05.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr geod. 82/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Zarządzenie nr 57/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Przetargi 21.05.2020 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. jesion wyniosły i 1 szt. drzewa na pniu gat. wierzba pospolita,rosnących na granicy działek o nr geod. 286 i 287 w miejscowości Mariany Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/141/20 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/140/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/139/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/137/20 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg gminnych przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/136/20 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/135/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/134/20 w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/133/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/132/20 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/131/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Zarządzenie nr 55/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zdanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Przetargi 05.05.2020 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. jesion wyniosły i 1 szt. drzewa na pniu gat. wierzba pospolita,rosnących na granicy działek o nr geod. 286 i 287 w miejscowości Mariany Szczegóły