Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.08.2020 Obwieszczenie: Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 3 i studni nr 4, zlokalizowanego w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński na terenie działki ewid. nr 1/6 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo oraz odprowadzenie podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 1/6 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego oznaczonego w ewid. R-W1, zlokalizowanego na terenie działki ewid. nr 75 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 05.08.2020 Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 350 litrów oleju napędowego grzewczego (lekkiego) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 31.07.2020 Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej urzędu miejskiego – sołectwo lipienica Szczegóły
Akty prawne 31.07.2020 Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej urzędu miejskiego – sołectwo chełmonie Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 73A/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: ” Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m.” Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku.” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 191/2018 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 176/2019 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 166/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu pracy Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 171/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Zmienionego Zarządzeniem nr 135/2019 z dnia 09 października 2019r. Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Zarządzenie nr 78/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021” Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 Zarządzenie nr 80/2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Szczegóły