Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Finansowym

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:2/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Wydział:Referat Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • StanowiskoInspektor
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-05-17
  • Termin składania dokumentów2017-05-29
  • Sposób składania dokumentówosobiście, drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1.obywatelstwo polskie*,
   2.wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: ekonomiczne, rachunkowość ,
   3.co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
   4.kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   5.kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   6.znajomość przepisów prawa:
   administracyjnego i samorządowego,
   z zakresu finansów publicznych,
   z zakresu ustawy o rachunkowości,
   z zakresu sprawozdawczości budżetowej,
   z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych,
   7. nieposzlakowana opinia.
   8.znajomość obsługi komputera, w tym programów: MICROSOFT OFFICE WORD lub równoważny, Excel lub równoważny.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweznajomość obsługi programu komputerowego do księgowania dowodów finansowych – „FoKa” autor Sputnik Software, systemu zarządzania budżetami „Besti@”,
   umiejętność analitycznego myślenia,
   samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
   kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyDo głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:
   prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu, w tym:
   - dekretowanie dowodów księgowych,
   - analiza miesięczna kont zespołu 1,2,3,4,7; w tym uzgodnienie kont z wyciągami bankowymi,
   - przenoszenie sald odpowiednich kont w terminach określonych w przepisach, za wyjątkiem rozrachunków podatkowych,
   przygotowanie prawidłowo zaksięgowanych i uzgodnionych danych do sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki urząd,
   sporządzenie jednostkowych sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z zakresu budżetu urzędu ,
   sporządzanie bilansu urzędu,
   sporządzanie materiałów i wydruków dotyczących dochodów i wydatków urzędu na potrzeby poszczególnych referatów,
   drukowanie wyciągów bankowych oraz elektronicznych dowodów wpłaty z systemu bankowości elektronicznej dotyczących urzędu,
   sprawdzanie wyciągów bankowych pod względem kompletności dowodów wpłaty i sporządzanie dziennych załączników do wyciągów bankowych,
   sporządzenie miesięcznych wydruków zestawień obrotów i sald i jego uzgodnienie potwierdzone podpisem,
   sprawdzanie na koniec każdego miesiąca stanu gotówki w kasie według ewidencji księgowej ze stanem wynikającym z raportów kasowych,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyn.d.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian