Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:152/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Wydział:Referat Techniczno Techniczno - Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Stanowiskoinspektor
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-09-25
  • Termin składania dokumentów2018-10-09
  • Sposób składania dokumentówmożna przesłać lub dostarczyć osobiście
  • Miejsce składania dokumentów Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneI. Wykształcenie:
   niezbędne: wyższe w jednym z następujących kierunków: prawo, administracja lub zarządzanie.
   II. Staż pracy:
   niezbędny: co najmniej 5- letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż w jednostkach samorządu terytorialnego
   preferowany: co najmniej roczny staż pracy związany z gospodarowaniem nieruchomościami.
   III. Wiedza specjalistyczna:
   niezbędna: dobra znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami (znajomość procedur aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu), prawo zamówień publicznych,  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,samorządzie gminnym i powiatowym, księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego oraz umiejętność korzystania z zasobu ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, bardzo dobra znajomość obsługi komputera,w szczególności w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel).
   IV. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, szybkość, zdolności organizacyjne i analityczne, samodzielność, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy Zadania wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami tj.:
   a) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Gminy łącznie z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste,
   b) zbywanie, nabywanie i oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład zasobu (prowadzenie procedur z tym związanych),
   c) sporządzanie i nadzór nad Planem wykorzystania zasobu gminnego ,
   d) nadzór nad wtórną sprzedażą lokali mieszkalnych nabytych od Gminy z bonifikatą i egzekwowanie jej zwrotu ,
   e) obrót nieruchomościami stanowiącym własność gminy w zakresie najmu , dzierżawy ,
   użyczenia , oddania w trwały zarząd ,
   f) prowadzenie wykazu obowiązujących opłat rocznych z tyt. oddania gruntów w użytkowanie
   wieczyste ,
   g) udzielanie bonifikat w opłacie rocznej z tyt. użytkowania wieczystego ,
   h) aktualizacja opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego ,
   -zadania wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
   - nadzór nad wtórną sprzedażą działek przekształconych z użytkowania wieczystego na własność nabytych od Gminy z bonifikatą i egzekwowanie jej zwrotu ,
   -zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości oraz jednostek samorządu terytorialnego ,
   -dokonywanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp w swoim zakresie ,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian