Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 18/2, 19/6, 37 w obrębie Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 11 w obrębie Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie” Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOWALEWA POMORSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w świetlicach wiejskich i Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Informacja publiczna o przyjęciu zmiany uchwały antysmogowej Szczegóły
Akty prawne 27.07.2021 Zarządzenie nr 78/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji Gminy Kowalewo Pomorskie wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 Szczegóły
Akty prawne 27.07.2021 Zarządzenie nr 81/2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Szczegóły
Akty prawne 27.07.2021 Zarządzenie nr 79/2021 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w gospodarstwach domowych i zabudowaniach gospodarczych wskutek nawałnicy, która przeszła przez teren miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 27.07.2021 Zarządzenie nr 72/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 27.07.2021 Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie: Wójt Gminy Ryńsk zawiada, że na wniosek z dnia 14.07.2021 r. WTL330 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 256/1 i 256/6 obręb Zieleń, gmina Ryńsk Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa-Operator S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma słupami (wymiana) oraz budowie złącza kablowego ZKSN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej SN- 15 kV GPZ Kowalewo-Chełmonie – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 17/2, 17/29, 56, 91, 6, 16/8, 7, 78/2, 73, 69/1, 67/5, 67/3, 66/1, 65/1, 45 oraz 3 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu ponownego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu ponownego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomościinformację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięciapolegającego na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce 119/1 , obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.17.2019 z dnia 26.02.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 294 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomościinformację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięciapolegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły