Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/47/15 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/48/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/46/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/44/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/43/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2017. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 24.07.2015 Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. Szczegóły
Akty prawne 24.07.2015 Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 24.07.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 20.07.2015 Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – ,,Wyprawka szkolna,, dla uczniów szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 16.07.2015 Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2015 Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 03.07.2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Akty prawne 03.07.2015 Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.07.2015 Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 02.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 02.07.2015 Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 02/07/2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2020. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2015 Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosków i dokumentacji nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2015 Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,, Szczegóły